•  
  •  
  •  
  •  
  •  
Uchwała nr V/60/11 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielawa.

Za osoby spełniające warunki do oddania w najem na czas nieoznaczony lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Bielawa uznaje się osoby, które w okresie pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wymaganego wniosku udokumentują, że średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi:

* w jednoosobowym gospodarstwie domowym wynosi od 100%-350% najniższej emerytury tj.: od 844,45zł. do 2955,58zł.

* w wieloosobowym gospodarstwie domowym wynosi 75%-210% najniższej emerytury tj.: od 633,34zł. do 1773,35zł.


Waloryzacja 2014 - informacja - plik do pobrania