•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie wykonania: "Wymiany okien na strychu przy ul. Piastowskiej 54 i Bohaterów Getta 4 w Bielawie" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa, ul. Piastowska nr 54, Bohaterów Getta nr 4

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.09.2019 r. do godz. 9:00

Protokół z otwarcia ofert w dniu 04-09-2019 - Pobierz

Stosownie do obowiązków określonych w treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informujemy Państwa że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie z siedzibą: ul. 3 Maja 48, 58-260 Bielawa; adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Informujemy przy tym, iż powołaliśmy Inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr referencyjny DT.0001.790.2019 pn.: „Wymiana okien na strychu przy ul. Piastowskiej 54 i Bohaterów Getta 4 w Bielawie” prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia oferty.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej “ustawa Pzp”.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

6. Obowiązek podania przez Państwo danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8. Na podstawie art. 15 RODO posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących.

9. Na podstawie art. 16 RODO posiadają Państwo prawo do sprostowania Państwa danych osobowych.

10. Na podstawie art. 18 RODO posiadają Państwo prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

11. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

12. W związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych.

13. Nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

14. Na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje Państwu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.