•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2018r., poz. 1986 z pózn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn:

"Wymiana pokryć dachowych na nowe: z dachówki cementowej na budynku przy ul. Bohaterów Getta nr 4, dachówki karpiówki na budynku przy ul. Piastowskiej nr 29 oraz papy termozgrzewalnej na budynku przy ul. Kopernika nr 29 w Bielawie"

Pliki do pobrania:

Specyfikacja 

Oferty należy składać do dnia 25.06.2019 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2019 o godzinie 9:30 w siedzibie zamawiającego.

Protokół z otwarcia ofert w dniu 25-06-2019 - Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 08-07-2019 - Pobierz